Wynik - usługa odbioru odpadów komunalnych

Mrągowo, 24.11.2022 r.

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

na usługę odbioru odpadów komunalnych z Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Mrągowie, ul. Warszawska 53

Niniejsze postępowanie jest prowadzone z wyłączeniem przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j.: Dz.U. z 2022 r., poz. 1710 z późń. zm.) z uwagi na art. 2 ust. 1 pkt 1, a przy zastosowaniu obowiązującego u Zamawiającego regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości nie przekraczającej 130.000,00 zł.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mrągowie informuje, że jako najkorzystniejsza oferta została wybrana oferta Wykonawcy:

REMONDIS WARMIA-MAZURY Sp. z o.o.

ul. Partyzantów 3

10-522 Olsztyn

 

z ceną brutto: 145,80 zł (słownie: sto czterdzieści pięć złotych osiemdziesiąt groszy).

 

Uzasadnienie

Wybrana oferta jest najkorzystniejsza w oparciu o kryterium wyboru określone w zapytaniu ofertowym z dnia 14.11.2022 r., tj. 100 % cena.

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe złożono 2 oferty:

1. KOMA Olsztyn Sp. z o.o., ul. Towarowa 20a, 10-417 Olsztyn z ofertą:

 • jednorazowy odbiór, transport i zagospodarowanie 1 pojemnika odpadów zmieszanych 240 l - 64,80 zł brutto;
 • jednorazowy odbiór, transport i zagospodarowanie 2 pojemników odpadów segregowanych 240 l – 86,40 zł brutto;
 • dzierżawę pojemnika 240 l za 1 miesiąc- 8,64 zł brutto;

suma: 159,84 zł za jednorazowy odbiór, transport, zagospodarowanie odpadów wraz z dzierżawą pojemnika.

2. REMONDIS WARMIA-MAZURY Sp. z o.o., ul. Partyzantów 3, 10-522 Olsztyn z ofertą:

 • jednorazowy odbiór, transport i zagospodarowanie 1 pojemnika odpadów zmieszanych 240 l – 59,40 zł brutto;
 • jednorazowy odbiór, transport i zagospodarowanie 2 pojemników odpadów segregowanych 240 l - 86,40 zł brutto;
 • dzierżawę pojemnika 240 l za 1 miesiąc – na czas obowiązywania umowy pojemniki udostępniane są nieodpłatnie;

suma: 145,80 zł za jednorazowy odbiór, transport, zagospodarowanie odpadów wraz z dzierżawą pojemnika.

Zapytanie cenowe w celu ustalenia ceny usługi odbioru odpadów komunalnych

Mrągowo, dnia 14.11.2022 r.

OA.2011.3.2022

Zapytanie cenowe

w celu ustalenia ceny usługi odbioru odpadów komunalnych

1. Zamawiający:

Powiat Mrągowski/Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mrągowie

ul. Warszawska 53, 11-700 Mrągowo

NIP 742-18-86-312

REGON 510907573

tel. 89 743 33 60

e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

2. Podstawa prawna :

Niniejsze postępowanie jest prowadzone z wyłączeniem przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j.: Dz.U. z 2022 r., poz. 1710 z późń. zm.) z uwagi na art. 2 ust. 1 pkt 1, a przy zastosowaniu obowiązującego u Zamawiającego regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości nie przekraczającej 130.000,00 zł.

Zamawiający zaprasza do składania ofert cenowych na usługę odbioru odpadów komunalnych z Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Mrągowie, ul. Warszawska 53 polegającej na:

 1. odbiorze, transporcie i zagospodarowaniu odpadów zmieszanych z 1 pojemnika 240 l co 2 tygodnie w ustalonym dniu tygodnia,
 2. odbiorze, transporcie i zagospodarowaniu odpadów segregowanych tj. papier, plastik i metal z 2 pojemników po 240 l co 2 tygodnie w ustalonym dniu tygodnia, z pojemników należących do PCPR w Mrągowie,
 3. dzierżawie pojemnika 240 l.

Wymagania stawiane Wykonawcy:

1. Dysponowanie odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania usługi.

2. Posiadanie stosownych pozwoleń wymaganych prawem na prowadzenie działalności w zakresie, którego dotyczy zapytanie cenowe.

 

3. Sposób przygotowania i termin składania ofert:

Odpowiedź na zapytanie cenowe należy złożyć wysyłając formularz oferty cenowej stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zapytania na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub w wersji papierowej pod adresem:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

ul. Warszawska 53

11-700 Mrągowo

Z dopiskiem: Oferta na odbiór odpadów komunalnych

w terminie do dnia 23.11.2022 r. do godziny 15:00.

Liczy się termin i godzina faktycznego złożenia do PCPR.

 

4. Kryteria wyboru oferty:

Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się kryterium:

Cena – waga 100% za jednorazowy odbiór, transport i zagospodarowanie 1 pojemnika odpadów zmieszanych 240 l, jednorazowy odbiór, transport i zagospodarowanie 2 pojemników odpadów segregowanych 240 l oraz dzierżawę pojemnika 240 l.

 

5. Ogłoszenie wyników postępowania:

3 dni robocze od dnia wyznaczonego do składania ofert Zamawiający zamieści informację o wynikach postepowania na swojej stronie internetowej: www.bip.pcpr.powiat.mragowo.pl.

Wykonawca, którego oferta została wybrana zostanie zawiadomiony telefonicznie o terminie i miejscu zawarcia umowy.

 

6. Termin realizacji zamówienia:

od 02.01.2023 r. do 31.12.2023 r.

 

7. Warunki i forma płatności:

przelewem 14 dni od daty otrzymania faktury po wykonanej i potwierdzonej usłudze.

 

Szczegółowych informacji dotyczących zamówienia można uzyskać pod numerem telefonu:
89 743 33 60, 89 743 33 62.

 

Zatwierdził:                           

DYREKTOR                            

Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Mrągowie

Anna Pliszka                          

Załącznik - Odbiór Odpadów Komunalnych

Wynik - Rewitalizacja zabytkowej kamienicy

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mrągowie

Mrągowo, 13.10.2022 r.

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

na realizację zadania: „Rewitalizacja zabytkowej kamienicy poprzez remont klatki schodowej przy ul. Warszawskiej 53 w Mrągowie.”

Niniejsze postępowanie jest prowadzone z wyłączeniem przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j.: Dz.U. z 2022 r., poz. 1710) z uwagi na art. 2 ust. 1 pkt 1, a przy zastosowaniu obowiązującego u Zamawiającego regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości nie przekraczającej 130.000,00 zł.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mrągowie informuje, że jako najkorzystniejsza oferta została wybrana oferta Wykonawcy:

Pracownia Architektury Bogdan Kobyliński, ul. Kościuszki 95/4, 10-554 Olsztyn

z ceną brutto: 9 840 zł (słownie: dziewięć tysięcy osiemset czterdzieści złotych).

 

Uzasadnienie

 

Wybrana oferta jest najkorzystniejsza w oparciu o kryterium wyboru określone w zapytaniu ofertowym z dnia 03.10.2022 r., tj. 100 % cena.

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe złożono 6 ofert:

 1. Zakład Usług Technicznych, 80-541 Gdańsk, ul. Bliska 1B/5, oferta 209 100 zł (słownie: dwieście dziewięć tysięcy sto złotych),
 2. Pracownia Architektury Bogdan Kobyliński, 10-554 Olsztyn, ul. Kościuszki 95/4, oferta 9 840 zł (słownie: dziewięć tysięcy osiemset czterdzieści złotych),
 3. Pracownia Projektowo-Inżynierska mgr inż. Łukasz Wiśniewski, 86-302 Mokre, ul. Siwa 7, oferta 49 200 zł (słownie: czterdzieści dziewięć tysięcy dwieście złotych),
 4. A.C. ACtio-arch AGNIESZKA CYLWIK PRACOWNIA ARCHITEKTURY, 15-258 Białystok, ul. Pod Krzywą 33/1, oferta 72 570 zł (słownie: siedemdziesiąt dwa tysiące pięćset siedemdziesiąt złotych)
 5. „ATM” Krzysztof Miklaszewicz- usługi budowlane, 15-399 Białystok, ul. Składowa 12/107, oferta: 60 885 zł (słownie: sześćdziesiąt tysięcy osiemset osiemdziesiąt pięć złotych),
 6. Akint Sp. z o.o., 02-952 Warszawa, ul. Wiertnicza 143a, oferta 119 310 zł (słownie: sto dziewiętnaście tysięcy trzysta dziesięć złotych).

                                                                                         Zatwierdził:

                                                                                         DYREKTOR

                                                                   Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie

                                                                                         w Mrągowie

                                                                                         Anna Pliszka

Copyright © 2013-2015 PCPR.:.Wszelkie prawa zastrzeżone.:.Panel administracyjny