Kordynatorzy rodzinnej pieczy zastępczej

koordynator

Rodziny zastępcze i rodzinne domy dziecka obejmuje się, na ich wniosek, opieką koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej.

Do zadań koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej należy w szczególności:

 1. Udzielanie pomocy rodzinom zastępczym i prowadzącym rodzinne domy dziecka w realizacji zadań wynikających z pieczy zastępczej;

 2. Przygotowanie, we współpracy z asystentem rodziny i odpowiednio rodziną zastępczą lub prowadzącym rodzinny dom dziecka, planu pomocy dziecku;

 3. Pomoc rodzinom zastępczym oraz prowadzącym rodzinne domy dziecka w nawiązaniu wzajemnego kontaktu;

 4. Zapewnianie rodzinom zastępczym oraz prowadzącym rodzinne domy dziecka dostępu do specjalistycznej pomocy dla dzieci, w tym psychologicznej, reedukacyjnej i rehabilitacyjnej;

 5. Zgłaszanie do ośrodków adopcyjnych informacji o dzieciach z uregulowaną sytuacją prawną, w celu poszukiwania dla nich rodzin przysposabiających;

 6. Udzielanie wsparcia pełnoletnim wychowankom rodzinnych form pieczy zastępczej;

 7. Uczestnictwo w posiedzeniach zespołu ds. okresowej oceny sytuacji dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej oraz w rodzinnym domu dziecka;

 8. Przedstawianie corocznego sprawozdania z efektów pracy organizatorowi rodzinnej pieczy zastępczej
Koordynatorzy rodzinnej pieczy zastępczej:

Joanna Jankowska
Anna Parfinowicz

Kontakt: 89 743-33-66
 
 W stosunku do rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka, nieobjętych opieką koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej, zadania koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej wykonuje organizator rodzinnej pieczy zastępczej.
 


Informacje archiwalne:

W 2013 r. na terenie powiatu mrągowskiego  objęto opieką koordynatorów 41 rodzin z 75. dziećmi. 
W 2015 r. na terenie powiatu mrągowskiego objęto opieką koordynatorów 29 rodzin z 56. dziećmi.

W 2013 roku koordynatorzy:

 • zgłosili do Ośrodka Adopcyjnego w Olsztynie 26. dzieci,
 • uczestniczyli we wszystkich  posiedzeniach zespołu ds. okresowej oceny sytuacji dziecka przebywającego w pieczy zastępczej ( w sumie około 70  posiedzeń),
 • uczestniczyli w posiedzeniach zespołu dokonującego ocen rodzin zastępczych.

 W 2014 roku koordynatorzy:

 • zgłosili do Ośrodka Adopcyjnego w Olsztynie 16. dzieci,
 • uczestniczyli we wszystkich posiedzeniach zespołu ds. okresowej oceny sytuacji dziecka przebywającego w pieczy zastępczej (w sumie ponad 60 ocen),
 • uczestniczyli w posiedzeniach zespołu dokonującego ocen rodzin zastępczych.

W 2015 roku koordynatorzy:

 • zgłosili do Ośrodka Adopcyjnego w Olsztynie 12. dzieci,
 • uczestniczyli we wszystkich posiedzeniach zespołu ds. okresowej oceny sytuacji dziecka przebywającego w pieczy zastępczej (w sumie 65 posiedzeń),
 • uczestniczyli w posiedzeniach zespołu dokonującego ocen rodzinyzastępczych.

 

 

Copyright © 2013-2015 PCPR.:.Wszelkie prawa zastrzeżone.:.Panel administracyjny