Karta parkingowa


WYDAWANIE NOWYCH KART PARKINGOWYCH

Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Mrągowie uprzejmie informuje, iż od dnia 1 lipca 2014r. nastąpią zmiany  dot. zasad przyznawania i wydawania kart parkingowych.

Z dniem 1 lipca 2014r. organem wydającym kartę parkingową stanie się przewodniczący powiatowego zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności. Z tą datą wyłączną podstawę wydania karty parkingowej stanowić będzie orzeczenie o niepełnosprawności albo stopniu niepełnosprawności wraz ze wskazaniem dotyczącym spełniania przez osobę niepełnosprawną przesłanek określnych w art.8 ust. 3a pkt 1 i 2 ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. – Prawo o ruchu drogowym, przez co należy rozumieć wystąpienie u osoby orzekanej znacznego ograniczenia możliwości samodzielnego poruszania się – z wyłączeniem przypadków, gdy o kartę parkingową będą ubiegały się osoby posiadające orzeczenie o:

- znacznym stopniu niepełnosprawności z symbolem przyczyny niepełnosprawności 04-O lub 05-R lub 10-N,
- umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, których przyczyna niepełnosprawności została określona symbolem 04-O lub 05-R lub 10-N

Ponadto z dniem 30 listopada 2014r. stracą ważność wszystkie dotychczas wydane karty parkingowe.
Nowelizacja przepisów dotyczących zasad wydawania kart parkingowych pozbawia jednocześnie z dniem 1 lipca br. możliwości uzyskania karty parkingowej osoby z:
- lekkim stopniem niepełnosprawności,
- umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, których przyczyna niepełnosprawności nie została określona symbolem 04-O lub 05-R lub 10-N,
Przy czym nie każdej osobie posiadającej orzeczenie o stopniu znacznym lub umiarkowanym z powyższymi symbolami, zostanie przyznana karta parkingowa. Będzie to zależało od decyzji lekarza orzecznika oraz od stopnia naruszenia organizmu.
 
Osoba niepełnosprawna składa wniosek osobiście z wyjątkiem:

a) osoby, która nie ukończyła 18 r.ż., za którą wniosek składają rodzice lub ustanowieni przez sąd opiekunowie albo jeden z rodziców lub ustanowionych przez sąd opiekunów,
b) Osoby ubezwłasnowolnionej całkowicie pozostającej pod władzą rodzicielską, za którą wniosek składa jeden z rodziców,
c) osoby ubezwłasnowolnionej całkowicie niepozostającej pod władzą rodzicielską lub osoby ubezwłasnowolnionej częściowo, za którą wniosek składa odpowiednio opiekun lub kurator ustanowiony przez sąd,
 
Do wniosku osoby niepełnosprawnej załącza się:

- prawomocne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub niepełnosprawności,
- jedną fotografię o wymiarach 35 x 45 mm, odzwierciedlającą aktualny wizerunek osoby, której wniosek dotyczy, przedstawiające tę osobę bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami,
- dowód uiszczenia opłaty za wydanie karty parkingowej,
- opiekunowie prawni składają także oświadczenie o posiadaniu prawa do sprawowania odpowiednio władzy rodzicielskiej, opieki lub kurateli.

Karta parkingowa dla placówek zajmujących się opieką, rehabilitacją lub edukacją osób niepełnosprawnych
 
Do placówek zajmujących się opieką nad osobami niepełnosprawnymi uprawnionymi do uzyskania karty parkingowej zalicza się:
* domy pomocy społecznej
* placówki opiekuńczo - wychowawcze
* ośrodki wsparcia, jeżeli przebywają w nich osoby niepełnosprawne o obniżonej sprawności ruchowej.
 
Do placówek zajmujących się rehabilitacją społeczną osób niepełnosprawnych uprawnionych do uzyskania karty parkingowej zalicza się:
* warsztaty terapii zajęciowej
* ośrodki, w których organizowane sa turnusy rehabilitacyjne
* zakłady aktywności zawodowej
* specjalistyczne ośrodki szkoleniowo - rehabilitacyjne, jeżeli przebywają w nich osoby niepełnosprawne o obniżonej sprawności ruchowej.
 
Do placówek zajmujących się rehabilitacją leczniczą osób niepełnosprawnych uprawnionych do uzyskania karty parkingowej zalicza się:
* zakłady opiekuńczo - lecznicze
* zakłady pielęgnacyjno - opiekuńcze
* sanatoria
* prewentoria
* zakłady rehabilitacji leczniczej
* inne zakłady opieki zdrowotnej zajmujące się statutowo wykonywaniem świadczeń zdrowotnych związanych z rehabilitacją leczniczą, jeżeli przebywają w nich osoby niepełnosprawne o obniżonej sprawności ruchowej.
 
Do placówek zajmujących się edukacją osób niepełnosprawnych uprawnionych do uzyskania karty parkingowej zalicza się:
* przedszkola
* szkoły
* szkoły wyższe
* ośrodki zajmujące się edukacją, jeżeli kształcą się w nich osoby niepełnosprawne o obnizonej sprawności ruchowej.
 
1) Karta parkingowa jest wydawana placówce zajmującej się opieką, rehabilitacją lub edukacją osób niepełnosprawnych mających znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się,
2) Do wniosku placówki załącza się:
- dowód uiszczenia opłaty za wydanie karty parkingowej,
- dowód uiszczenia opłaty ewidencyjnej (od 04.01.2016r.)
- dowód rejestracyjny – DO WGLĄDU    
 
Opłatę za kartę parkingową należy wpłacić na rachunek:
Starostwo Powiatowe w Mrągowie
46 2030 0045 1110 0000 0220 6900
BGŻ S.A. Oddział w Mrągowie
z dopiskiem: "Opłata za kartę parkingową"

Karta parkingowa zostaje wydana osobie niepełnosprawnej posiadającej stosowane orzeczenie, na okres ważności tego orzeczenia, jednakże nie dłużej niż na okres 5 lat, a placówce na okres 3 lat.
 
Karty parkingowe wydane na podstawie dotychczasowych przepisów, zachowują ważność do dnia określonego jako data ważności karty, nie dłużej niż do dnia 30 listopada 2014r. Tego dnia wszystkie karty tracą ważność!

WZÓR KARTY PARKINGOWEJ:
 
Wzór karty określa rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2014 roku w sprawie wzoru oraz trybu wydawania i zwrotu kart parkingowych.
* wymiary karty: 148 mm x 106 mm
* kolor karty: jasnoniebieski, napisy w kolorze czarnym
* emblemat barwy ciemnoniebieskiej z międzynarodowym symbolem wózka inwalidzkiego 
   barwy białej, o wymiarach 35 mm x 45 mm
* fotografia o wymiarach: 3,5 cm x 4,5 cm
                                               
                                                AWERS
 
karta parkingowa nowa awers
                                                                                                                          
                                                REWERS
 
karta parkingowa nowa rewers
 
Karta parkingowa powinna być umieszczona za przednią szybą pojazdu samochodowego w sposób umożliwiający jej odczytanie (odczytanie pierwszej strony - z symbolem wózka inwalidzkiego).
W/w karta obowiązuje na terenie naszego kraju oraz w krajach Unii Europejskiej. Kierowca pojazdu oznakowanego tą kartą może parkować pojazd na miejscach parkingowych oznakowanych znakiem drogowym: na niebieskim tle wózek inwalidzki i tzw. koperta dla osób niepełnosprawnych, został opracowany wspólny dla wszystkich krajów członkowskich Unii Europejskiej wzór karty parkingowej, który te kraje, w tym Polska, dowolnie przyjęły.

UPRAWNIENIA NIEPEŁNOSPRAWNEGO KIEROWCY

KARTA PARKINGOWA uprawniająca do niestosowania się do niektórych znaków drogowych

Zgodnie z art. 8 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2012r. poz.1137 z późn. zm.) osoba niepełnosprawna o obniżonej sprawności ruchowej, kierująca a także osoba przewożąca osobę niepełnosprawną, pojazdem samochodowym zaopatrzonym w kartę parkingową, może nie stosować się do niektórych znaków drogowych:

znaki drogowe 2 

  Znak B-1 - "zakaz ruchu w obu kierunkach"
  Znak B-3 - "zakaz wjazdu pojazdów silnikowych
                  z wyjątkiem motocykli jednosladowych"
  Znak B-4 - "zakaz wjazdu motocykli"
  Znak B-10 - "zakaz wjazdu motorowerów"
  Znak B-35 - "zakaz postoju"
  Znak B-37 - "zakaz postoju w dni nieparzyste"
  Znak B-38 - " zakaz postoju w dni parzyste"
  Znak B-39 - "strefa ograniczonego postoju"
 
 
 
 PRZEMIESZCZANIE SIĘ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

W razie przechodzenia przez jezdnię osoby niepełnosprawnej, używającej znaku specjalnego lub osoby o widocznej ograniczonej sprawności ruchowej, kierujący jest zobowiązany zatrzymać pojazd w celu umożliwienia jej przejścia.
* Korzystanie przez pieszego z drogi dla rowerów jest dozwolone tylko w razie braku chodnika lub pobocza albo niemożności korzystania z nich. Pieszy, z wyjatkiem osoby niepełnosprawnej, korzystając z tej drogi, jest obowiązany ustąpić miejsca rowerowi.
* Obowiązek korzystania z pasów bezpieczeństwa nie dotyczy osoby chorej lub niepełnosprawnej przewożonej na noszach lub w wózku inwalidzkim.
* Pojazd przeznaczony konstrukcyjnie do przewozu osób niepełnosprawnych oznacza się z przodu i z tyłu kwadratowymi tablicami barwy niebieskiej z międzynarodowym symbolem wózka inwalidzkiego barwy białej. Tablice te powinny być wykonane z materiału odblaskowego. Kierujący tym pojazdem jest obowiązany włączyć światła awaryjne podczas wsiadania lub wysiadania osoby niepełnosprawnej.
* Kierujący pojazdem, omijając pojazd oznakowany symbolem wózka, jest obowiązany w czasie wsiadania lub wysiadania osoby niepełnosprawnej zachować szczególną ostrożność i w razie potrzeby zatrzymać się.
* Osoba niepełnosprawna pod względem fizycznym może byc kierującym, jeżeli w wyniku badania lekarskiego nie stwierdzono przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem.
* Pojazd jest usuwany z drogi na koszt właściciela w przypadku:
- pozostawienia pojazdu nieoznakowanego kartą parkingową, w miejscu przeznaczonym dla pojazdu osoby niepełnosprawnej o obniżonej sprawności ruchowej oraz kierującego pojazdem przewożącego osobę o obniżonej sprawności ruchowej oraz pracowników placówek zajmujących się opieką, rehabilitacją lub edukacją osób niepełnosprawnych pozostających pod opieką tych placówek.

 

Copyright © 2013-2015 PCPR.:.Wszelkie prawa zastrzeżone.:.Panel administracyjny