Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności

Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Mrągowie

 

Podstawa prawna działania Zespołu

  • ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011r.  Nr 127, poz. 721, ze zmianami),
  • rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 1 lutego 2002 r. w sprawie kryteriów oceny niepełnosprawności u osób w wieku do 16 roku życia (Dz. U. Nr 17, poz. 162),rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 lipca 2003 r. w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności
    (Dz. U. Nr 139, poz. 1328).

 

 

Siedziba Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Mrągowie:

 

ul. Warszawska 53

11-700 Mrągowo

pok.7

tel. 89 743 33 67

fax. 89 743 33 70

e-mail:

  

Interesanci przyjmowani są w:

 

Poniedziałek w godzinach: od 8:00 do 16:00

Wtorek – Piątek w godzinach: od 07:35 do 15:30

Czwartek - dzień pracy wewnętrznej

  

UWAGA !!!

 

 

Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności orzeka mieszkańców powiatu mrągowskiego.

Funkcję Przewodniczącego Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Mrągowie pełni - Izabela Kieda

Funkcję Konsultanta pełni – Agnieszka Dalecka

Powiatowy Zespół powołuje i odwołuje Starosta.

 

 

 

Zespół wydaje:

- orzeczenia o niepełnosprawności dla osób, które nie ukończyły 16 roku życia,

- orzeczenia o stopniu niepełnosprawności dla osób, które ukończyły 16 rok życia,

- legitymacje osoby niepełnosprawnej,
- karty parkingowe

 

Jeśli chcesz uzyskać orzeczenie powinieneś złożyć:

 

- wniosek o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności (dla osoby do 16 roku życia) lub o stopniu niepełnosprawności (dla osoby powyżej 16 roku życia),


- zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia wydane dla potrzeb zespołu ds. orzekania
o niepełnosprawności (wystawione nie wcześniej niż na 30 dni przed dniem złożenia wniosku),


- dokumentację medyczną: badania diagnostyczne, konsultacje specjalistyczne, karty informacyjne z pobytów w szpitalu. Dokumenty medyczne należy złożyć w oryginałach lub uwierzytelnionych kopiach. Kserokopie dokumentu może również uwierzytelnić (poświadczyć zgodność z oryginałem) pracownik Powiatowego Zespołu, któremu należy okazać do wglądu oryginał,

- dołączyć posiadane kserokopie orzeczeń: Lekarza Orzecznika ZUS o niezdolności do pracy, orzeczenia KIZ o posiadanej grupie inwalidzkiej lub orzeczenia o stopniu niepełnosprawności wydane przez Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności - orzeczenie wydane jako ostatnie (oryginały do wglądu),

 

 

 

Do realizacji celów określonych ustawą ustalono trzy stopnie niepełnosprawności:

- znaczny

- umiarkowany

- lekki

 

Do znacznego stopnia niepełnosprawności

zalicza się osobę z naruszona sprawnością organizmu, niezdolną do pracy albo zdolną do pracy jedynie w warunkach pracy chronionej i wymagającą, w celu pełnienia ról społecznych, stałej lub długotrwałej opieki i pomocy innych osób w związku z niezdolnością do samodzielnej egzystencji.

 

Do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności

zalicza się osobę z naruszoną sprawnością organizmu, niezdolną do pracy albo zdolną do pracy jedynie w warunkach pracy chronionej lub wymagającą czasowej albo częściowej pomocy innych osób w celu pełnienia ról społecznych.

 

Do lekkiego stopnia niepełnosprawności

zalicza się osobę o naruszonej sprawności organizmu, powodującej w sposób istotny obniżenie zdolności do wykonywania pracy, w porównaniu do zdolności, jaką wykazuje osoba o podobnych kwalifikacjach zawodowych z pełną sprawnością psychiczną i fizyczną, lub mająca ograniczenie w pełnieniu ról społecznych dające się kompensować przy pomocy wyposażenia w przedmioty ortopedyczne, środki pomocnicze lub środki techniczne.

 

Zespół nie wypłaca świadczeń finansowych.
Orzeczenie jest dokumentem potwierdzającym niepełnosprawność. Przysługujące osobie niepełnosprawnej świadczenia oraz ulgi i uprawnienia uzależnione są od orzeczonej niepełnosprawności lub stopnia niepełnosprawności, a w niektórych przypadkach również od kodu schorzenia lub szczegółowego wskazania znajdującego się na orzeczeniu.

Otrzymane w Zespole orzeczenie należy złożyć we właściwej instytucji, przyznającej świadczenia lub ulgi.

 

 

Jeśli chcesz uzyskać legitymację osoby niepełnosprawnej powinieneś:

 

- złożyć pisemny wniosek o wydanie legitymacji,

- dołączyć ważne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności wydane przez Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności,

- dołączyć jedno aktualne zdjęcie o wymiarze 35 mm x 45 mm,

Zgodnie z § 35 rozporządzeniaMinistra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 lipca 2003r. w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności (Dz.U. z 2003 nr 139 poz. 1328, ze zm.) podstawą do wydania przez PZON każdej legitymacji jest odpowiednie orzeczenie zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności lub zmieniający je wyrok sądowy.

Zgodnie z powyższym brak jest podstaw do wydania legitymacji dokumentującej stopień niepełnosprawności oraz legitymacji dokumentującej niepełnosprawność na podstawie orzeczenia ZUS, KRUS bądź innej instytucji orzekającej.

 

 

Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Mrągowie uprzejmie informuje że z dniem 01 sierpnia 2017r. zmianie uległy zasady wydawania legitymacji osób niepełnosprawnych w zakresie określonym w ustawie z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych (Dz.U z 2016r. poz. 2046, ze zm.).Tym samym od dnia 01 sierpnia 2017r. zespoły orzekające zobowiązane są do stosowania powyższych przepisów w zakresie rozpatrywania wniosków o wydanie legitymacji.

 

Osoba ubiegająca się o wydanie od dnia 01 sierpnia 2017r. legitymacji osoby niepełnosprawnej zobowiązana jest złożyć do Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania
o Niepełnosprawności w Mrągowie wniosek wg nowego wzoru.

 

Nowy wzór wniosku o wydanie legitymacji osoby niepełnosprawnej dostępny jest w chwili obecnej wyłącznie w siedzibie Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Mrągowie z powodu prawdopodobieństwa wprowadzenia zmian w druku wniosku.

 

 

Jak odwołać się od orzeczenia?

CO ZROBIĆ, JEŚLI NIE ZGADZASZ SIĘ Z DECYZJĄ SKŁADU ORZEKAJĄCEGO WYRAŻONĄ W DORĘCZONYM CI ORZECZENIU?

Od orzeczenia o niepełnosprawności / stopniu niepełnosprawności służy odwołanie do organu odwoławczego (II instancji) w terminie 14 dni od daty otrzymania orzeczenia. Odwołanie należy złożyć w Powiatowym Zespole ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Mrągowie.

Od momentu złożenia w Powiatowym Zespole ds. Orzekania o Niepełnosprawności odwołania, ten sam skład orzekający ma 7 dni na jego rozpatrzenie.

Jeśli skład orzekający uzna zasadność odwołania, zostanie wydane orzeczenie uwzględniające zgłoszone postulaty.

Jeśli skład orzekający nie znajdzie podstaw do uznania odwołania za zasadne, zostanie ono przekazane wraz z aktami sprawy do Wojewódzkiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Elblągu Oddział Zamiejscowy w Ełku.

Copyright © 2013-2015 PCPR.:.Wszelkie prawa zastrzeżone.:.Panel administracyjny