loga STOP SCHEMATOM

O Projekcie:

 

Informacje ogólne:
Tytuł projektu: "Aktywność i integracja szansą na lepsze jutro"
Okres realizacji projektu: 01 stycznia 2013r. – 31 grudnia 2014r.

Finansowanie:
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Program Operacyjny Kapitał Ludzki
Priorytet VII: Promocja integracji społecznej
Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji
Poddziałanie 7.1.2. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie

Cel projektu:
Zwiększenie potencjału społeczno – zawodowego 24 osób z terenu Powiatu Mrągowskiego zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Cele szczegółowe:
1. zwiększenie skuteczności PCPR w Mrągowie z zakresie aktywnej integracji i pracy socjalnej,
2. zwiększenie kompetencji zawodowych 24 osób z terenu Powiatu Mrągowskiego,
3. zwiększenie umiejętności społecznych 24 osób z terenu Powiatu Mrągowskiego,
4. zwiększenie dostępu do rehabilitacji zdrowotnej wśród 24 osób zamieszkałych na terenie Powiatu Mrągowskiego.

Uczestnicy projektu:
grupa I:
osoby posiadające orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, zamieszkujące na terenie powiatu mrągowskiego, nie pozostające w zatrudnieniu w wieku aktywności zawodowej oraz korzystające z usług pomocy społecznej,

grupa II:
młodzież w wieku 18 - 25 lat wychowująca się w rodzinach zastępczych,

 

Strona główna

 

Copyright © 2013-2015 PCPR.:.Wszelkie prawa zastrzeżone.:.Panel administracyjny