Artykuły

Karta parkingowa

Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Mrągowie uprzejmie informuje, iż od dnia 1 lipca 2014r. nastąpią zmiany  dot. zasad przyznawania i wydawania kart parkingowych.

Z dniem 1 lipca 2014r. organem wydającym kartę parkingową stanie się przewodniczący powiatowego zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności. Z tą datą wyłączną podstawę wydania karty parkingowej stanowić będzie orzeczenie o niepełnosprawności albo stopniu niepełnosprawności wraz ze wskazaniem dotyczącym spełniania przez osobę niepełnosprawną przesłanek określnych w art.8 ust. 3a pkt 1 i 2 ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. – Prawo o ruchu drogowym, przez co należy rozumieć wystąpienie u osoby orzekanej znacznego ograniczenia możliwości samodzielnego poruszania się – z wyłączeniem przypadków, gdy o kartę parkingową będą ubiegały się osoby posiadające orzeczenie o:

- znacznym stopniu niepełnosprawności z symbolem przyczyny niepełnosprawności 04-O lub 05-R lub 10-N,
- umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, których przyczyna niepełnosprawności została określona symbolem 04-O lub 05-R lub 10-N

Ponadto z dniem 30 listopada 2014r. stracą ważność wszystkie dotychczas wydane karty parkingowe.

Nowelizacja przepisów dotyczących zasad wydawania kart parkingowych pozbawia jednocześnie z dniem 1 lipca br. możliwości uzyskania karty parkingowej osoby z:

- lekkim stopniem niepełnosprawności,
- umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, których przyczyna niepełnosprawności nie została określona symbolem 04-O lub 05-R lub 10-N,

Przy czym nie każdej osobie posiadającej orzeczenie o stopniu znacznym lub umiarkowanym z powyższymi symbolami, zostanie przyznana karta parkingowa. Będzie to zależało od decyzji lekarza orzecznika oraz od stopnia naruszenia organizmu.

 

Osoba niepełnosprawna składa wniosek osobiście z wyjątkiem:
a) osoby, która nie ukończyła 18 r.ż., za którą wniosek składają rodzice lub ustanowieni przez sąd opiekunowie albo jeden z rodziców lub ustanowionych przez sąd opiekunów,
b) Osoby ubezwłasnowolnionej całkowicie pozostającej pod władzą rodzicielską, za którą wniosek składa jeden z rodziców,
c) osoby ubezwłasnowolnionej całkowicie niepozostającej pod władzą rodzicielską lub osoby ubezwłasnowolnionej częściowo, za którą wniosek składa odpowiednio opiekun lub kurator ustanowiony przez sąd,

 

Do wniosku osoby niepełnosprawnej załącza się:
- prawomocne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub niepełnosprawności,
- jedną fotografię o wymiarach 35 x 45 mm, odzwierciedlającą aktualny wizerunek osoby, której wniosek dotyczy, przedstawiające tę osobę bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami,
- dowód uiszczenia opłaty za wydanie karty parkingowej,
- opiekunowie prawni składają także oświadczenie o posiadaniu prawa do sprawowania odpowiednio władzy rodzicielskiej, opieki lub kurateli.


Karta parkingowa dla placówki

1) Karta parkingowa jest wydawana placówce zajmującej się opieką, rehabilitacją lub edukacją osób niepełnosprawnych mających znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się,

2) Do wniosku placówki załącza się:

- dowód uiszczenia opłaty za wydanie karty parkingowej,
- dowód uiszczenia opłaty ewidencyjnej (od 04.01.2016r.)
- dowód rejestracyjny – DO WGLĄDU    

 

Opłatę za kartę parkingową należy wpłacić na rachunek:
Starostwo Powiatowe w Mrągowie
46 2030 0045 1110 0000 0220 6900
BGŻ S.A. Oddział w Mrągowie
z dopiskiem: "Opłata za kartę parkingową"


Karta parkingowa zostaje wydana osobie niepełnosprawnej posiadającej stosowane orzeczenie, na okres ważności tego orzeczenia, jednakże nie dłużej niż na okres 5 lat, a placówce na okres 3 lat.

 

Karty parkingowe wydane na podstawie dotychczasowych przepisów, zachowują ważność do dnia określonego jako data ważności karty, nie dłużej niż do dnia 30 listopada 2014r. Tego dnia wszystkie karty tracą ważność!

Pomoc osobom pokrzywdzonym przestępstwem

Ośrodek Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem informuje, że świadczy bezpłatną pomoc osobom pokrzywdzonym w następujących obszarach:

 

  1. Pomoc prawna.

  2. Mediacje

  3. Pomoc psychologiczna, psychoterapia, grupy wsparcia.

  4. Doradztwo pierwszego kontaktu.

  5. Pokrywanie kosztów związanych z edukacją ogólnokształcącą i zawodową, także na zasadach indywidualnego kształcenia, odpowiednio do wieku i potrzeb edukacyjnych osób uprawnionych.

  6. Pokrywanie kosztów czasowego zakwaterowania lub udzielania schronienia.

  7. Finansowanie okresowych dopłat do bieżących zobowiązań czynszowych za lokal mieszkalny, do którego osoba uprawniona posiada tytuł prawny, a lokal mieszkalny nie jest użytkowany przez inne osoby.

  8. Dostosowanie lokalu mieszkalnego lub budynku mieszkalnego do potrzeb osoby pokrzywdzonej przestępstwem w przypadku, gdy utrata sprawności fizycznej nastąpiła w wyniku przestępstwa.

  9. Finansowanie przejazdów środkami komunikacji publicznej lub pokrywanie kosztów transportu związanych z uzyskiwaniem świadczeń i regulowaniem spraw określonych w pkt 1–7.

  10. Pokrywanie kosztów żywności lub bonów żywnościowych.

 

Porady w powiecie mrągowskim odbywają się w Filii Ośrodka Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem w Mrągowie –
Stowarzyszenie na Rzecz Pomocy Rodzinie „Synapsa” ul. Wojska Polskiego 22/2;
tel. (89) 741-20-20; 692-894-540; Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. ; Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Porady I kontaktu kwiecień - grudzień 2014:
poniedziałek: 10.00 - 15.00
środa: 13.00 - 18.00
piątek: 12.00 - 17.00

Porady prawne kwiecień - grudzień 2014:
środa: 15.00 - 18.00

Porady psychologiczne kwiecień - grudzień 2014:
środa: 13.00 - 16.00

Copyright © 2013-2015 PCPR.:.Wszelkie prawa zastrzeżone.:.Panel administracyjny