Artykuły

VII Przegląd Twórczości Artystycznej Osób Niepełnosprawnych

W dniach 27,28 sierpnia 2015r. w hotelu ”Polonez” zorganizowaliśmy VII już Przegląd Twórczości Artystycznej Osób Niepełnosprawnych ”Idźmy w życie z wyobraźnią”. Na nasze spotkanie przybyły Domy Pomocy Społecznej z następujących miast: Grazymy z Panem Dyrektorem - Michał Maria Kozłowski, Olsztyn ”Laurentius” z Panią Dyrektor - Ewa Karolczuk , Molza, Giźycko, Kowale Oleckie z Panią Dyrektor – Teodozja Sołtysiak, Białystok, Rangóry z Panią Dyrektor = Izabela Misiak, Łomża, Stegna z Panią Dyrektor – Maria Pawłowska, Nasielsk z Panią Dyrektor – Agata Nowak, Jeziorany, Nowa Wieś Ełcka z Panem Dyrektorem - Stanisław Litman i Mrągowo z Panią Dyrektor – Jolanta Iwanicka. Nasze zaproszenie przyjęli także i zaszczycili swoją obecnością: Pani Maria Jarczewska V-ce Starosta Powiatu Mrągowskiego, Pani Magdalena Ciołkowska – reprezentująca Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, który dofinansował zorganizowanie naszego przeglądu oraz Pani Maria Cichowska – Gałus.

Występy teatralne, wokalne, taneczne i muzyczne dostarczyły wielu wrażeń i radości zarówno występującym jak i oglądającym je – n.p. bajki były bardzo humorystyczne, z nowoczesnymi i satyrycznymi dialogami. Gościem specjalnym był duet wokalno-muzyczny ”Verdykt” z Kowali Oleckich. Na koniec jak zawsze odbyła się dyskoteka dla wszystkich uczestników. Do zobaczenia za rok !!!

Bardzo dziękujemy sponsorom: PFRON, PCPR Mrągowo, PHU ”Farmpol” w Olsztynie reprezentowany przez Pana Michała Pieniążka, Pan Marek Szabelski - piekarnia ”Szabelski”, Pan Andrzej Łachacz – Hurtownia Warzyw i Owoców.

oferta na realizację Programu korekcyjno – edukacyjnego dla sprawców przemocy w rodzinie, w roku 2015.

PCPR.SOI.4255.34.2015                                                                                           Mrągowo, 17.08.2015r.    

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

            Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mrągowie zaprasza do składania ofert na realizację

             Programu korekcyjno – edukacyjnego dla sprawców przemocy w rodzinie,w roku 2015.  

 

 1. 1.Zamawiający:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Warszawska 53, 11-700 Mrągowo,                                tel.: (89) 743 33 60,   fax (89) 743 33 70, adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 1. 2.Tryb udzielenia zamówienia:

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w oparciu o art. 4 pkt 8 ustawy z dnia             29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień (Dz. U. 2013r., poz.907 z późn. zm.) oraz Regulamin udzielania zamówień w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Mrągowie ze względu na wartość zamówienia oszacowanego poniżej 30.000 euro.

 1. 3. Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na realizacji programu korekcyjno – edukacyjnego dla sprawców przemocy   w rodzinie zwanego dalej „Programem”.

           Opis przedmiotu zamówienia

 • sesje indywidualne po 1 godzinie na uczestnika - łącznie 12 godzin zegarowych
 • sesje grupowe - łącznie 68 godzin zegarowych ( przerwy pomiędzy sesjami grupowymi nie powinny być dłuższe niż tydzień)

zgodnie z powiatowym programem korekcyjno – edukacyjnym na lata 2012 – 2015 oraz wytycznymido tworzenia modelowych programówkorekcyjno – edukacyjnych dlaosób stosujących przemoc w rodzinie – załącznik do KRAJOWEGO PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE, przyjętego uchwałą nr 76/2014 Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2014r.

 1. Obowiązki Wykonawcy:

ü  łączny czas trwania programu, ze wskazaniem liczby godzin do zrealizowania z podziałem na sesje indywidualne ( minimum 1 godzina spotkania indywidualnego z każdym uczestnikiem Programu) i sesje grupowe,

ü  częstotliwość spotkań ( przerwy pomiędzy sesjami grupowymi nie powinny być dłuższe niż tydzień)

ü  harmonogram realizacji Programu zawierający tematy do zrealizowania ze wskazaniem liczby godzin,

ü  formy i metody pracy

 1. 5.Zadania Zamawiającego:
  1. wyznaczenie sali na zajęcia i ponoszenie kosztu jej wynajmu,
  2. prowadzenie naboru uczestników Programu,
  3. zapewnienie dla uczestników Programu materiałów piśmienniczych ( długopisy, notesy) oraz napojów zimnych i gorących,
  4. wystawienie dla uczestników Programu zaświadczenia o jego ukończeniu.
 1. 7.Miejsce realizacji zamówienia:

Mrągowo – sale wyznaczone przez Zamawiającego

 1. 8.Warunki, które powinni spełnić Wykonawcy:

-dowodem na spełnienie tego warunku jest kserokopia/kserokopie dyplomu ukończenia studiów.

 

 1. posiadanie uprawnienia do prowadzenia programów korekcyjno – edukacyjnych dla sprawców przemocy w rodzinie zgodnie z wymogami dotyczącymi kwalifikacji, wskazanymi w § 9 ust. 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 lutego 2011r. ( wymagany wymiar szkoleń z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie 100 godzin, w tym pracy z osobami stosującymi przemoc w rodzinie 50 godzin )                                  

- dowodem na spełnienie tego warunku są kserokopie dokumentów poświadczających odbycie  szkoleń w wymaganej ilości godzin.

 

 1. posiadanie doświadczenia w prowadzeniu programów korekcyjno – edukacyjnych dla sprawców przemocy w rodzinie lub w pracy terapeutycznej ze sprawcą przemocy

             - dowodem na spełnienie tego warunku jest oświadczenie, którego wzór stanowi załącznik Nr 2

           do Zapytania ofertowego

 1. 4)posiadanie co najmniej 3 – letniego stażu pracy w instytucjach realizujących zadania na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie

- dowodem na spełnienie tego warunku jest zaświadczenie potwierdzające staż pracy lub świadectwo pracy        

   Ocena spełniania powyższych warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą                         „spełnia - nie spełnia” w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach.

  

 1. 9.Kryteria oceny ofert:
 • cena – 60%

cena zamówienia brutto oferty z najniższą ceną / cena zamówienia brutto oferty badanej               x 60 pkt.

- podczas oceny ofert maksymalną ilość punktów tj. 60 pkt. otrzyma oferta z najniższą ceną.

 • zawartość merytoryczna programu ( założenia programu) - 20% -
 • doświadczenie Wykonawcy – 10% -
 • ( 10 pkt. )

Program oceniany będzie punktami od 1 do 40

 1. za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która otrzyma największą ilość punktów.
 2. jeżeli wybór oferty najkorzystniejszej nie będzie możliwy z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert uzyska taką samą ilość punktów, zamawiający weźmie pod uwagę doświadczenie Wykonawcy                   w realizacji programów korekcyjno – edukacyjnych dla sprawców przemocy w rodzinie.
 3. 10.Sposób przygotowania oferty:
  1. do oferty powinny być dołączone dokumenty i oświadczenia wymienione w punkcie 8 oraz ramowy program oddziaływań korekcyjno – edukacyjnych dla sprawców przemocy w rodzinie i wstępny harmonogram zajęć.
 1. 11. Miejsce i termin składania i otwarcia ofert:
  1. miejsce składania ofert:

Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami można złożyć osobiście lub przesłać za pośrednictwem poczty na adres: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Warszawska 53, 11-700 Mrągowo   w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „ Program korekcyjno – edukacyjny dla sprawców przemocy w rodzinie w 2015r.”

 1. termin składania ofert: do 31.08.2015r. do godz. 15:30.
 2. termin otwarcia ofert: 01.09.2015r. do godz. 15:30 w siedzibie Zamawiającego.
 1. 12. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie opublikowana niezwłocznie po dokonaniu wyboru nie później niż dnia 02.09.2015r. – do godz. 15:30 na stronie internetowej Zamawiającego.

 1. 13. Zawarcie umowy:

Z Wykonawcą, którego oferta została wybrana, zawarta zostanie umowa   w ciągu 10 dni od dnia wyboru oferty. Na etapie zawarcia umowy Wykonawca w uzgodnieniu z Zamawiającym przedstawia ostateczny program i harmonogram jego realizacji.

 1. Informacje dodatkowe do warunków:

1) Zamawiający preferuje realizację przedmiotu zamówienia przez parę Wykonawców ( kobieta                   i mężczyzna). W szczególnych i uzasadnionych przypadkach dopuszcza się prowadzenie oddziaływań korekcyjno – edukacyjnych przez jedną osobę.

 

15  Załączniki:

 

formularz Oferty – załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego

oświadczenie Wykonawcy – załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego

 

 

 

Copyright © 2013-2015 PCPR.:.Wszelkie prawa zastrzeżone.:.Panel administracyjny