Artykuły

Widowisko "INFERNO AMORE: NIE MILCZ NA MNIE" Fundacja Alternatywnej Edukacji "ALE"

W piątek 29 maja 2015r. o godz. 19.00 do Centrum Kultury i Turystyki w Mrągowie na premierowe widowisko pod nazwą: „INFERNO AMORE: NIE MILCZ NA MNIE”. Widowisko zostało przygotowane przez Fundację Alternatywnej Edukacji „ALE” i sfinansowane ze środków Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego w ramach wspierania realizacji zadania publicznego z zakresu „Profilaktyka i rozwiązywanie problemów uzależnień oraz przeciwdziałanie przemocy w rodzinie” oraz ze środków Samorządu Gminy Piecki w ramach wspierania realizacji zadania publicznego z zakresu „Promocja kultury, sztuki i tradycji regionalnych”.

Inicjatywa jest wpisana w obchody XVII Warmińsko-Mazurskich Dni Rodziny.

Zapraszamy wszystkich, którzy ukończyli 13 lat. Wstęp wolny

Szczegóły: www.alefundacja.pl

Serdecznie zapraszamy

M.C.

Karta parkingowa

Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Mrągowie uprzejmie informuje, iż od dnia 1 lipca 2014r. nastąpią zmiany  dot. zasad przyznawania i wydawania kart parkingowych.

Z dniem 1 lipca 2014r. organem wydającym kartę parkingową stanie się przewodniczący powiatowego zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności. Z tą datą wyłączną podstawę wydania karty parkingowej stanowić będzie orzeczenie o niepełnosprawności albo stopniu niepełnosprawności wraz ze wskazaniem dotyczącym spełniania przez osobę niepełnosprawną przesłanek określnych w art.8 ust. 3a pkt 1 i 2 ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. – Prawo o ruchu drogowym, przez co należy rozumieć wystąpienie u osoby orzekanej znacznego ograniczenia możliwości samodzielnego poruszania się – z wyłączeniem przypadków, gdy o kartę parkingową będą ubiegały się osoby posiadające orzeczenie o:

- znacznym stopniu niepełnosprawności z symbolem przyczyny niepełnosprawności 04-O lub 05-R lub 10-N,
- umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, których przyczyna niepełnosprawności została określona symbolem 04-O lub 05-R lub 10-N

Ponadto z dniem 30 listopada 2014r. stracą ważność wszystkie dotychczas wydane karty parkingowe.

Nowelizacja przepisów dotyczących zasad wydawania kart parkingowych pozbawia jednocześnie z dniem 1 lipca br. możliwości uzyskania karty parkingowej osoby z:

- lekkim stopniem niepełnosprawności,
- umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, których przyczyna niepełnosprawności nie została określona symbolem 04-O lub 05-R lub 10-N,

Przy czym nie każdej osobie posiadającej orzeczenie o stopniu znacznym lub umiarkowanym z powyższymi symbolami, zostanie przyznana karta parkingowa. Będzie to zależało od decyzji lekarza orzecznika oraz od stopnia naruszenia organizmu.

 

Osoba niepełnosprawna składa wniosek osobiście z wyjątkiem:
a) osoby, która nie ukończyła 18 r.ż., za którą wniosek składają rodzice lub ustanowieni przez sąd opiekunowie albo jeden z rodziców lub ustanowionych przez sąd opiekunów,
b) Osoby ubezwłasnowolnionej całkowicie pozostającej pod władzą rodzicielską, za którą wniosek składa jeden z rodziców,
c) osoby ubezwłasnowolnionej całkowicie niepozostającej pod władzą rodzicielską lub osoby ubezwłasnowolnionej częściowo, za którą wniosek składa odpowiednio opiekun lub kurator ustanowiony przez sąd,

 

Do wniosku osoby niepełnosprawnej załącza się:
- prawomocne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub niepełnosprawności,
- jedną fotografię o wymiarach 35 x 45 mm, odzwierciedlającą aktualny wizerunek osoby, której wniosek dotyczy, przedstawiające tę osobę bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami,
- dowód uiszczenia opłaty za wydanie karty parkingowej,
- opiekunowie prawni składają także oświadczenie o posiadaniu prawa do sprawowania odpowiednio władzy rodzicielskiej, opieki lub kurateli.


Karta parkingowa dla placówki

1) Karta parkingowa jest wydawana placówce zajmującej się opieką, rehabilitacją lub edukacją osób niepełnosprawnych mających znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się,

2) Do wniosku placówki załącza się:

- dowód uiszczenia opłaty za wydanie karty parkingowej,
- dowód uiszczenia opłaty ewidencyjnej (od 04.01.2016r.)
- dowód rejestracyjny – DO WGLĄDU    

 

Opłatę za kartę parkingową należy wpłacić na rachunek:
Starostwo Powiatowe w Mrągowie
46 2030 0045 1110 0000 0220 6900
BGŻ S.A. Oddział w Mrągowie
z dopiskiem: "Opłata za kartę parkingową"


Karta parkingowa zostaje wydana osobie niepełnosprawnej posiadającej stosowane orzeczenie, na okres ważności tego orzeczenia, jednakże nie dłużej niż na okres 5 lat, a placówce na okres 3 lat.

 

Karty parkingowe wydane na podstawie dotychczasowych przepisów, zachowują ważność do dnia określonego jako data ważności karty, nie dłużej niż do dnia 30 listopada 2014r. Tego dnia wszystkie karty tracą ważność!

Copyright © 2013-2015 PCPR.:.Wszelkie prawa zastrzeżone.:.Panel administracyjny