Artykuły

Pomoc osobom pokrzywdzonym przestępstwem

Ośrodek Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem informuje, że świadczy bezpłatną pomoc osobom pokrzywdzonym w następujących obszarach:

 

 1. Pomoc prawna.

 2. Mediacje

 3. Pomoc psychologiczna, psychoterapia, grupy wsparcia.

 4. Doradztwo pierwszego kontaktu.

 5. Pokrywanie kosztów związanych z edukacją ogólnokształcącą i zawodową, także na zasadach indywidualnego kształcenia, odpowiednio do wieku i potrzeb edukacyjnych osób uprawnionych.

 6. Pokrywanie kosztów czasowego zakwaterowania lub udzielania schronienia.

 7. Finansowanie okresowych dopłat do bieżących zobowiązań czynszowych za lokal mieszkalny, do którego osoba uprawniona posiada tytuł prawny, a lokal mieszkalny nie jest użytkowany przez inne osoby.

 8. Dostosowanie lokalu mieszkalnego lub budynku mieszkalnego do potrzeb osoby pokrzywdzonej przestępstwem w przypadku, gdy utrata sprawności fizycznej nastąpiła w wyniku przestępstwa.

 9. Finansowanie przejazdów środkami komunikacji publicznej lub pokrywanie kosztów transportu związanych z uzyskiwaniem świadczeń i regulowaniem spraw określonych w pkt 1–7.

 10. Pokrywanie kosztów żywności lub bonów żywnościowych.

 

Porady w powiecie mrągowskim odbywają się w Filii Ośrodka Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem w Mrągowie –
Stowarzyszenie na Rzecz Pomocy Rodzinie „Synapsa” ul. Wojska Polskiego 22/2;
tel. (89) 741-20-20; 692-894-540; Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. ; Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Porady I kontaktu kwiecień - grudzień 2014:
poniedziałek: 10.00 - 15.00
środa: 13.00 - 18.00
piątek: 12.00 - 17.00

Porady prawne kwiecień - grudzień 2014:
środa: 15.00 - 18.00

Porady psychologiczne kwiecień - grudzień 2014:
środa: 13.00 - 16.00

Kordynatorzy rodzinnej pieczy zastępczej

Rodziny zastępcze i rodzinne domy dziecka obejmuje się, na ich wniosek, opieką koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej.
W stosunku do rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka, nieobjętych opieką koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej, zadania koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej wykonuje organizator rodzinnej pieczy zastępczej.

Do zadań koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej należy w szczególności:

 1. Udzielanie pomocy rodzinom zastępczym i prowadzącym rodzinne domy dziecka w realizacji zadań wynikających z pieczy zastępczej;

 2. Przygotowanie, we współpracy z asystentem rodziny i odpowiednio rodziną zastępczą lub prowadzącym rodzinny dom dziecka, planu pomocy dziecku;

 3. Pomoc rodzinom zastępczym oraz prowadzącym rodzinne domy dziecka w nawiązaniu wzajemnego kontaktu;

 4. Zapewnianie rodzinom zastępczym oraz prowadzącym rodzinne domy dziecka dostępu do specjalistycznej pomocy dla dzieci, w tym psychologicznej, reedukacyjnej i rehabilitacyjnej;

 5. Zgłaszanie do ośrodków adopcyjnych informacji o dzieciach z uregulowaną sytuacją prawną, w celu poszukiwania dla nich rodzin przysposabiających;

 6. Udzielanie wsparcia pełnoletnim wychowankom rodzinnych form pieczy zastępczej;

 7. Uczestnictwo w posiedzeniach zespoły ds. okresowej oceny sytuacji dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej oraz w rodzinnym domu dziecka;

 8. Przedstawianie corocznego sprawozdania z efektów pracy organizatorowi rodzinnej pieczy zastępczej


Aktualności:

W 2013 r. na terenie powiatu mrągowskiego  objęto opieka koordynatora 41 rodzin z 75 dzieci.

Koordynatorzy w 2013 r.:

 • zgłosili do Ośrodka Adopcyjnego w Olsztynie 26 dzieci

 • uczestniczyli we wszystkich  posiedzeniach zespołu ds. okresowej oceny sytuacji dziecka przebywającego w pieczy zastępczej ( w sumie około 70  posiedzeń)

 • uczestniczyli w posiedzeniach zespołu dokonującego ocenę rodziny zastępczej

Powiatowa Społeczna Rada do Spraw Osób Niepełnosprawnych w Mrągowie

Zadania:

Rada jest organem opiniodawczo-doradczym Starosty Mrągowskiego działającym w zakresie:

 1. Inspirowania przedsięwzięć zmierzających do:
  - integracji zawodowej i społecznej
  - realizacji praw osób niepełnosprawnych

 2. Opiniowania projektów powiatowych programów działań na rzecz osób niepełnosprawnych

 3. Oceny realizacji programów

 4. Opiniowania projektów uchwał i programów przyjmowanych przez Radę Powiatu pod kątem ich skutków dla osób niepełnosprawnych


Skład osobowy Rady:


W skład Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych w Mrągowie wchodzą, powołani zarządzeniem Nr 38/2011 Starosty Mrągowskiego z dnia 14 października 2011r. na 4-letnią kadencję:

 1. KarolSkrzypkowski - Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Mikołajkach,

 2. Bogdan Sałgut - Stowarzyszenie Dzieci Wojny w Polsce Zarząd Oddziału w Mrągowie,

 3. Zofia Osińska - Polski Związek Niewidomych Okręg Warmińsko-Mazurski koło w Mrągowie,

 4. Anna Kasprzak - Stowarzyszenie Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych, Chorych "AMICUS" w Mrągowie,

 5. Teresa Gieczewska - Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Mrągowie.