Nabór do programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”- edycja 2023

AOON PCPR w Mrągowie 2023

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mrągowie rozpoczęło nabór do Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”- edycja 2023, finansowanego ze środków „Funduszu Solidarnościowego”.

Głównym celem Programu jest wprowadzenie usług asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla uczestników Programu:

 • dzieci do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji,
 • osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o niepełnosprawności: o stopniu znacznym lub o stopniu umiarkowanym, lub traktowane na równi do wymienionych.

Program zapewni w pierwszej kolejności wsparcie 9 osobom niepełnosprawnym, w tym: 

 • 3 osobom niepełnosprawnym posiadającym orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności z niepełnosprawnością sprzężoną,
 • 5 osobom niepełnosprawnym posiadającym orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności,
 • 1 dziecku do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji

Osoby zainteresowane skorzystaniem z usług asystenta osobistego proszone są o wypełnienie i dostarczenie do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie:

 1. Karty zgłoszenia do Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”- edycja 2023,
 2. Klauzuli informacyjnej RODO do Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”- edycja 2023,
 3. Karty zakresu czynności w ramach usług asystencji osobistej do Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”- edycja 2023,
 4. Deklaracji wyboru Asystenta wraz z dokumentem potwierdzającym następujące kwalifikacje: asystent osobisty osoby niepełnosprawnej, opiekun osoby starszej, opiekun medyczny, pedagog, psycholog, terapeuta zajęciowy, pielęgniarka, fizjoterapeuta lub dokumentem potwierdzającym co najmniej 6-miesięczne doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym (w przypadku wskazania asystenta),
 5. Orzeczenia o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności.

Udział w Programie jest bezpłatny.

Powyższe dokumenty należy przedłożyć w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie przy ul. Warszawskiej 53, 11-700 Mrągowo lub wysłać pocztą tradycyjną na w/w adres w terminie do 17.02.2023 r.

O zakwalifikowaniu do udziału w Programie decyduje kolejność zgłoszeń, jednak w pierwszej kolejności będą rozpatrywane wnioski: 3 osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności z niepełnosprawnością sprzężoną, 5 osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz 1 dziecka do 16 roku życia.

W przypadku większej liczby zgłoszeń zostanie utworzona lista rezerwowa.

Złożenie wniosku o uczestnictwo w Programie „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” nie jest równoznaczne z przyjęciem do Programu.

Centrum informacyjno-doradcze dla osób z niepełnosprawnością (CIDON)

cidon

Oddział Warmińsko-Mazurski Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przypomina, że przy Oddziale uruchomione zostało Centrum informacyjno-doradcze dla osób  z niepełnosprawnością (CIDON).

Centra informacyjno-doradcze dla osób z niepełnosprawnością (CIDON) świadczą kompleksowe usługi informacyjne i doradcze dla osób z niepełnosprawnością oraz ich otoczenia, a także usługi eksperckie mające na celu optymalne zaopatrzenie osób z niepełnosprawnościami w szeroko pojmowane technologie asystujące. Centra powstały w ramach realizacji przez PFRON programu pn. „Centra informacyjno-doradcze dla osób z niepełnosprawnością”.

Więcej informacji dostępnych na stronie www.pfron.org.pl oraz pod numerem telefonu 89 722 90 30.

Projekt ABSOLWENT

                Elbląska Rada Konsultacyjna Osób Niepełnosprawnych realizuje projekt „Absolwent" współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Rozpoczęcie projektu – 01.12.2022

Zakończenie projektu – 31.12.2024

Projekt skierowany jest do osób z województwa warmińsko-mazurskiego i pomorskiego, które:

 • realizują ostatni lub przedostatni semestr nauki w szkole wyższej lub są absolwentami szkoły wyższej, do 5 lat po ukończeniu studiów
 • na dzień przystąpienia do projektu pozostają bez zatrudnienia,
 • posiadają orzeczenie o niepełnosprawności.

Jeśli spełniasz powyższe kryteria i potrzebujesz wsparcia w poszukiwaniach swojej wymarzonej pracy, zapraszamy do udziału w projekcie.

W ramach projektu oferujemy:

 • Wsparcie doradcy zawodowego, z którym wspólnie ustalicie Indywidualny Plan Działania.
 • Spotkania z Psychologiem (indywidualne oraz grupowe), które pomogą Ci określić Twoje mocne strony
 • Będziesz mógł konsultować swoje pomysły na pracę z pośrednikiem pracy
 • Specjalista ds. aktywności zawodowej będzie Cię wspierał zarówno przed jak i po podjęciu zatrudnienia/stażu
 • Będziesz mógł wziąć udział w warsztatach, na których dowiesz się m.in. jak przygotować swoje CV

Absolwent 2

Ogłoszenie - miesięczny koszt utrzymania mieszkańca w DPS

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mrągowie informuje, iż średni miesięczny koszt utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej na terenie Powiatu Mrągowskiego w 2023 roku wynosi:

 1. w Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych w Mrągowie 5.513,23 zł
  (słownie: pięć tysięcy pięćset trzynaście złotych 23/100).
  Ogłoszenie opublikowane w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego w dniu 30 stycznia 2023 roku pod pozycją 634.

 2. w Ewangelickim Domu Opieki „ARKA” w Mikołajkach 4.780 zł
  (słownie: cztery tysiące siedemset osiemdziesiąt złotych).
  Ogłoszenie opublikowane w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego w dniu 30 stycznia 2023 roku pod pozycją 633.

Copyright © 2013-2015 PCPR.:.Wszelkie prawa zastrzeżone.:.Panel administracyjny