S-A-M Mobilność osób z niepełnosprawnością

 

S-A-M

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach pakietu programów „Samodzielność-Aktywność-Mobilność!” uruchamia moduł „Mobilność osób z niepełnosprawnością”, w ramach którego można uzyskać dofinansowanie części kosztów zakupu nowego lub używanego dostosowanego samochodu osobowego, tj. pojazdu, w którym dokonano technicznych dostosowań pod kątem indywidualnych potrzeb kierowcy lub pasażera z niepełnosprawnością wymagającą poruszania się na wózku inwalidzkim.

Dofinansowanie może uzyskać osoba z niepełnosprawnością, która nie może poruszać się bez użycia wózka inwalidzkiego i posiada ważne orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo  orzeczenie o niepełnosprawności ze wskazaniem konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności.

Wniosek wraz z wymaganymi załącznikami można złożyć wyłącznie za pośrednictwem Systemu Obsługi Wsparcia (SOW).

Nabór wniosków prowadzony będzie w czterech turach, ale nie dłużej niż do wyczerpania budżetu Programu.

Pierwsza tura przypada na termin 01.03.2023 r. – 31.03.2023 r.

Więcej szczegółów dostępnych na stronie: www.pfron.org.pl.

 

Ulotka S-A-M Mobilność osób z niepełnosprawnością

Zasady dofinansowania w sprawie likwidacji barier

Zasady dofinansowania

ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych oraz usług tłumacza języka migowego lub tłumacza-przewodnika w 2023 r.

Zarządzenie nr 1/2023

Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Mrągowie

z dnia 16 stycznia 2023 r.

w sprawie zasad dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych oraz usług tłumacza języka migowego lub tłumacza-przewodnika w 2023 r.

Na podstawie § 5 ust 4 Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Mrągowie  przyjętego uchwałą Nr 54/502/2016 Zarządu Powiatu w Mrągowie z dnia 29 marca 2016 r., w związku z art. 35A ust 1 pkt 7 lit „b”, „d”, „f” ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 3100 ze zm.), § 2  pkt 2 i 4 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie określenia rodzajów zadań powiatów, które mogą być finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (t.j. Dz. U. z 2015 r poz. 926 ze zm.).

§ 1

Ustala się zasady dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych oraz usług tłumacza języka migowego lub tłumacza-przewodnika, stanowiące załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Traci moc Zarządzenie Nr 6/2022 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Mrągowie z dnia 12 kwietnia 2022 r. w sprawie zasad dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych oraz usług tłumacza języka migowego lub tłumacza-przewodnika w 2022 roku.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

Zasady dofinansowania ze środków PFRON likwidacji barier

BEZPŁATNE PORADNICTWO SPECJALISTYCZNE W PCPR 2023 R

Poradnictwo specjalistyczne w PCPR

Osoby i rodziny potrzebujące pomocy w rozwiązywaniu problemów życiowych mogą skorzystać z bezpłatnego poradnictwa specjalistycznego prowadzonego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mrągowie. Poradnictwo to świadczone jest osobom i rodzinom, które mają trudności lub wskazują potrzebę wsparcia w rozwiązaniu swoich problemów życiowych, bez względu na posiadany dochód.

W ramach poradnictwa specjalistycznego porad i konsultacji udzielają prawnik i psycholog. 

Poradnictwo udzielane jest w:

Powiatowym Centrum
Pomocy Rodzinie
w Mrągowie
,
ul. Warszawska 53,
tel. 89 743 33 60
.

Porad i konsultacji mieszkańcom powiatu udzielają także pracownicy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Mrągowie w godzinach urzędowania:

a)      w zakresie zasad umieszczania w domach pomocy społecznej - tel.: 89 743 33 64,

b)      w zakresie dofinansowań ze środków PFRON:

 

  • - uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych, zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty i zaopatrzenie ortopedyczne - tel.: 89 743 33 62,
  • - likwidacji barier architektonicznych, technicznych i w komunikowaniu się tel. 89 743 33 63,
  • - w ramach programu „Aktywny samorząd”, "Asystent osobisty Osoby Niepełnosprawnej" - tel.: 89 743 33 62,

 

c)       w zakresie wsparcia rodziny i pieczy zastępczej - tel.: 89 743 33 66,

d)      w zakresie orzekania o niepełnosprawności i stopnia niepełnosprawności oraz kart parkingowych - tel.: 89 743 33 67,

e)      w zakresie przeciwdziałania przemocy rodzinie w tym realizacji programów korekcyjno-edukacyjnych oraz psychologiczno–terapeutycznych dla osób stosujących przemoc w rodzinie - tel.: 89 743 33 64,

f)       uczestnictwa w warsztatach terapii zajęciowej - tel.: 89 743 33 62

Copyright © 2013-2015 PCPR.:.Wszelkie prawa zastrzeżone.:.Panel administracyjny